năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 44125

Đã giải quyết: 39738

Tháng

6

Đã tiếp nhận: 5472

Đã giải quyết: 5184

Xem chi tiết

Tháng

7

Đã giải quyết: 6182

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 3256

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201969415302110844 Hoàng Văn Trường ( A1.D) Đường bộ
201969415353101743 Đỗ Văn Dũng Đường bộ
201969415403102358 Vũ Trọng Nội ( Đổi A1) Đường bộ
201969415466022526 Lê Khánh Linh Đường bộ
201969415532035529 Bùi Văn Chương Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê