năm 2020

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 185

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 1

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 1

Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 0

Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết