năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 44125

Đã giải quyết: 39738

Tháng

6

Đã tiếp nhận: 5472

Đã giải quyết: 5184

Xem chi tiết

Tháng

7

Đã giải quyết: 6182

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 3256

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201969416027082343 Đào Văn Chín Đường bộ
201969416087105253 Nguyễn Trung Tiếm Đường bộ
201969416138093950 Đoàn Quang Chất Đường bộ
201969416194102141 Phạm Thành Trung Đường bộ
201969416241104430 Lê Đình Chiến Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê