năm 2020

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 184

Tháng

1

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 181

Xem chi tiết

Tháng

2

Đã giải quyết: 1

Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

3

Đã giải quyết: 0

Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết