năm 2019

49%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 14371

Đã giải quyết: 13978

Tháng

2

Đã tiếp nhận: 2607

Đã giải quyết: 2948

Xem chi tiết

Tháng

3

Đã giải quyết: 3937

53% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

4

Đã giải quyết: 2636

50% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
20187215200022907 Ban QLDA ĐTXD các công trình DD và CN Đầu tư công
2019142123013033503 NGUYỄN MẠNH HÙNG Bổ trợ tư pháp
2019142123031094757 PHAN TỰ CƯỜNG Bổ trợ tư pháp
2019142123054091312 TRẦN NGỌC LINH Bổ trợ tư pháp
2019142123059095526 TRẦN QUANG PHÒNG Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê