năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 59037

Đã giải quyết: 55824

Tháng

10

Đã tiếp nhận: 3507

Đã giải quyết: 4853

Xem chi tiết

Tháng

11

Đã giải quyết: 1857

33% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 518

30% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
2019201062304104447 Ngô Duy Thái Đấu thầu
2019201062305033902 nguyễn minh quang Đấu thầu
2019201062306033157 Cao Đức Sơn Đấu thầu
2019201062307030046 nguyễn minh quang Đấu thầu
2019201062308021629 Vũ Mạnh Quyết Đấu thầu

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê