năm 2019

43%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 3220

Đã giải quyết: 2766

Tháng

11

Đã tiếp nhận: 6720

Đã giải quyết: 5400

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 4270

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 2764

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201813673102604 Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin Tài nguyên nước mới
2018142120899084312 ĐINH VĂN HOÀI Bổ trợ tư pháp
2018142120953014849 ĐỖ VĂN PHÔNG Bổ trợ tư pháp
2018142120998103434 HÀ THỊ PHƯƠNG Bổ trợ tư pháp
2018142121039022336 ĐẶNG VĂN LINH Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê