năm 2019

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 59037

Đã giải quyết: 55824

Tháng

10

Đã tiếp nhận: 3507

Đã giải quyết: 4853

Xem chi tiết

Tháng

11

Đã giải quyết: 1857

33% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 518

30% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết