năm 2020

100%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 184

Tháng

12

Đã tiếp nhận: 1565

Đã giải quyết: 1546

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 181

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

2

Đã giải quyết: 1

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết