năm 2020

100%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 185

Tháng

7

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 1

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 1

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết