năm 2021

100%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 2

Tháng

1

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết

Tháng

2

Đã giải quyết: 0

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

3

Đã giải quyết: 0

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết