năm 2021

100%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 2

Tháng

11

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 0

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 0

100% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết