TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH THÁI BÌNH

Địa chỉ:

Tầng 1 Nhà Triển lãm Thông tin tỉnh, địa chỉ: Khu vực Quảng trường 14/10.

Email:

hcc@thaibinh.gov.vn