TẤT CẢ

59099

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 59084

Đã giải quyết: 55868

Tháng

10

Tổng số: 8094

Kỳ trước: 4587

Đã tiếp nhận: 3507

Đã giải quyết: 4853

Xem chi tiết

Tháng

11

Tổng số: 5007

Kỳ trước: 3238

Đã tiếp nhận: 1769

Đã giải quyết: 1857

Xem chi tiết

Tháng

12

Tổng số: 3773

Kỳ trước: 3146

Đã tiếp nhận: 627

Đã giải quyết: 562

Xem chi tiết