TẤT CẢ

3165

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 184

Tháng

12

Tổng số: 4711

Kỳ trước: 3146

Đã tiếp nhận: 1565

Đã giải quyết: 1546

Xem chi tiết

Tháng

1

Tổng số: 3165

Kỳ trước: 3165

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 181

Xem chi tiết

Tháng

2

Tổng số: 2984

Kỳ trước: 2984

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 1

Xem chi tiết