TẤT CẢ

22073

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 14371

Đã giải quyết: 13978

Tháng

2

Tổng số: 10477

Kỳ trước: 7870

Đã tiếp nhận: 2607

Đã giải quyết: 2948

Xem chi tiết

Tháng

3

Tổng số: 11831

Kỳ trước: 7530

Đã tiếp nhận: 4301

Đã giải quyết: 3937

Xem chi tiết

Tháng

4

Tổng số: 10727

Kỳ trước: 7893

Đã tiếp nhận: 2834

Đã giải quyết: 2636

Xem chi tiết