TẤT CẢ

33439

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 33424

Đã giải quyết: 29418

Tháng

4

Tổng số: 8741

Kỳ trước: 3119

Đã tiếp nhận: 5622

Đã giải quyết: 5392

Xem chi tiết

Tháng

5

Tổng số: 9951

Kỳ trước: 3348

Đã tiếp nhận: 6603

Đã giải quyết: 6302

Xem chi tiết

Tháng

6

Tổng số: 8317

Kỳ trước: 3647

Đã tiếp nhận: 4670

Đã giải quyết: 4303

Xem chi tiết