TẤT CẢ

44140

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 44125

Đã giải quyết: 39738

Tháng

6

Tổng số: 9084

Kỳ trước: 3612

Đã tiếp nhận: 5472

Đã giải quyết: 5184

Xem chi tiết

Tháng

7

Tổng số: 10546

Kỳ trước: 3898

Đã tiếp nhận: 6648

Đã giải quyết: 6182

Xem chi tiết

Tháng

8

Tổng số: 7651

Kỳ trước: 4359

Đã tiếp nhận: 3292

Đã giải quyết: 3256

Xem chi tiết