TẤT CẢ

57882

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 57867

Đã giải quyết: 54824

Tháng

9

Tổng số: 10551

Kỳ trước: 4357

Đã tiếp nhận: 6194

Đã giải quyết: 5963

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 8102

Kỳ trước: 4589

Đã tiếp nhận: 3513

Đã giải quyết: 4852

Xem chi tiết

Tháng

11

Tổng số: 4415

Kỳ trước: 3246

Đã tiếp nhận: 1169

Đã giải quyết: 1374

Xem chi tiết