TẤT CẢ

51398

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 51383

Đã giải quyết: 46646

Tháng

7

Tổng số: 10511

Kỳ trước: 3882

Đã tiếp nhận: 6629

Đã giải quyết: 6182

Xem chi tiết

Tháng

8

Tổng số: 10555

Kỳ trước: 4324

Đã tiếp nhận: 6231

Đã giải quyết: 6156

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 8747

Kỳ trước: 4393

Đã tiếp nhận: 4354

Đã giải quyết: 4009

Xem chi tiết