TẤT CẢ

0

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Tháng

11

Tổng số: 0

Kỳ trước: 0

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết

Tháng

12

Tổng số: 0

Kỳ trước: 0

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết

Tháng

1

Tổng số: 0

Kỳ trước: 0

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết