TẤT CẢ

55369

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 55354

Đã giải quyết: 51814

Tháng

8

Tổng số: 10530

Kỳ trước: 4316

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 10576

Kỳ trước: 4370

Đã tiếp nhận: 6206

Đã giải quyết: 5965

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 6753

Kỳ trước: 4608

Đã tiếp nhận: 2145

Đã giải quyết: 3214

Xem chi tiết