TẤT CẢ

55403

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 55388

Đã giải quyết: 51877

Tháng

8

Tổng số: 10530

Kỳ trước: 4316

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 6154

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 10576

Kỳ trước: 4370

Đã tiếp nhận: 6206

Đã giải quyết: 5965

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 6787

Kỳ trước: 4608

Đã tiếp nhận: 2179

Đã giải quyết: 3277

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
201978023149833030119 Nguyễn Thị Liên Bảo hiểm xã hội.
201913151597044912 Công ty cổ phần Bitexco Nam Long Tài nguyên nước mới
201969417353095328 Đặng Tiến Dũng Đường bộ
201969417404093048 Vũ Xuân Hiến Đường bộ
201969417460024114 Nguyễn Mạnh Tuyền Đường bộ

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê