TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 9

Tháng 9

15929

Hồ sơ

Kỳ trước: 7242

Đã tiếp nhận: 8687

Đã giải quyết: 10838

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel