TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 9

Tháng 9

13443

Hồ sơ

Kỳ trước: 7057

Đã tiếp nhận: 6386

Đã giải quyết: 8509

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel