TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 9

Tháng 9

16569

Hồ sơ

Kỳ trước: 8028

Đã tiếp nhận: 8541

Đã giải quyết: 10742

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel