TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 8

Tháng 8

17722

Hồ sơ

Kỳ trước: 6761

Đã tiếp nhận: 10961

Đã giải quyết: 10467

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel