TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 8

Tháng 8

14687

Hồ sơ

Kỳ trước: 6758

Đã tiếp nhận: 7929

Đã giải quyết: 7623

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel