TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 10

Tháng 10

14638

Hồ sơ

Kỳ trước: 5087

Đã tiếp nhận: 9551

Đã giải quyết: 9415

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel