TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 10

Tháng 10

12073

Hồ sơ

Kỳ trước: 4930

Đã tiếp nhận: 7143

Đã giải quyết: 7031

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel