TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 10

Tháng 10

11219

Hồ sơ

Kỳ trước: 5823

Đã tiếp nhận: 5396

Đã giải quyết: 5496

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel