TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TRONG THÁNG 10

Tháng 10

14642

Hồ sơ

Kỳ trước: 5086

Đã tiếp nhận: 9556

Đã giải quyết: 9419

Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn

Thống kê theo Chọn năm
Chọn tháng
Tìm kiếm

Cấp tỉnh

Xuất excel