năm 2017

14767

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 8126

Đã giải quyết: 7622

Tháng

12

Tổng số: 14874

Kỳ trước: 6274

Đã tiếp nhận: 8600

Đã giải quyết: 8217

Xem chi tiết

Tháng

1

Tổng số: 11077

Kỳ trước: 6641

Đã tiếp nhận: 4436

Đã giải quyết: 4922

Xem chi tiết

Tháng

2

Tổng số: 9840

Kỳ trước: 6152

Đã tiếp nhận: 3688

Đã giải quyết: 2700

Xem chi tiết