TẤT CẢ

56722

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 51603

Đã giải quyết: 50293

Tháng

6

Tổng số: 13522

Kỳ trước: 6022

Đã tiếp nhận: 7500

Đã giải quyết: 7047

Xem chi tiết

Tháng

7

Tổng số: 14062

Kỳ trước: 6471

Đã tiếp nhận: 7591

Đã giải quyết: 8288

Xem chi tiết

Tháng

8

Tổng số: 10672

Kỳ trước: 5771

Đã tiếp nhận: 4901

Đã giải quyết: 4256

Xem chi tiết