TẤT CẢ

69585

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 63025

Đã giải quyết: 64016

Tháng

7

Tổng số: 14560

Kỳ trước: 7149

Đã tiếp nhận: 7411

Đã giải quyết: 7130

Xem chi tiết

Tháng

8

Tổng số: 18283

Kỳ trước: 7389

Đã tiếp nhận: 10894

Đã giải quyết: 10241

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 14683

Kỳ trước: 8032

Đã tiếp nhận: 6651

Đã giải quyết: 9170

Xem chi tiết