TẤT CẢ

36516

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 31324

Đã giải quyết: 29866

Tháng

2

Tổng số: 9965

Kỳ trước: 5444

Đã tiếp nhận: 4521

Đã giải quyết: 5145

Xem chi tiết

Tháng

3

Tổng số: 13713

Kỳ trước: 4818

Đã tiếp nhận: 8895

Đã giải quyết: 7951

Xem chi tiết

Tháng

4

Tổng số: 13236

Kỳ trước: 5759

Đã tiếp nhận: 7477

Đã giải quyết: 6589

Xem chi tiết