năm 2017

37029

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 30471

Đã giải quyết: 27013

Tháng

3

Tổng số: 14896

Kỳ trước: 7552

Đã tiếp nhận: 7344

Đã giải quyết: 6302

Xem chi tiết

Tháng

4

Tổng số: 14557

Kỳ trước: 8590

Đã tiếp nhận: 5967

Đã giải quyết: 5637

Xem chi tiết

Tháng

5

Tổng số: 15445

Kỳ trước: 8921

Đã tiếp nhận: 6524

Đã giải quyết: 5433

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1711208140094846 Vũ Mạnh Quyết - BQL Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng thành phố Thái Bình Quản lý xây dựng công trình NN
1711208144073701 Chi cục Thủy lợi (Vũ Hải Ninh) Quản lý xây dựng công trình NN
1711208145024310 Ban QLDANN và PTNT Quản lý xây dựng công trình NN
1711208146091111 BQLDA xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Thụy (Bùi Ngọc Cường) Quản lý xây dựng công trình NN
1711208147095345 Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình huyện Vũ Thư (Bùi Thái Quỳnh) Quản lý xây dựng công trình NN

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê