năm 2017

51733

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 45172

Đã giải quyết: 44110

Tháng

5

Tổng số: 15879

Kỳ trước: 8919

Đã tiếp nhận: 6960

Đã giải quyết: 5862

Xem chi tiết

Tháng

6

Tổng số: 17201

Kỳ trước: 10016

Đã tiếp nhận: 7185

Đã giải quyết: 9987

Xem chi tiết

Tháng

7

Tổng số: 14303

Kỳ trước: 7211

Đã tiếp nhận: 7092

Đã giải quyết: 6688

Xem chi tiết