TẤT CẢ

72535

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 67412

Đã giải quyết: 65250

Tháng

8

Tổng số: 13585

Kỳ trước: 5671

Đã tiếp nhận: 7914

Đã giải quyết: 7404

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 13045

Kỳ trước: 6181

Đã tiếp nhận: 6864

Đã giải quyết: 6264

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 12710

Kỳ trước: 6769

Đã tiếp nhận: 5941

Đã giải quyết: 5447

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
186942224091724 NGuyễn Văn Quân Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
201810692081528 Phạm Ngọc Chinh, Mái Ấm Donbosco Quản lý nhà nước về tôn giáo mới
20181072444082348 Trần Thị Thuyên Thi đua, khen thưởng mới
20181072448030111 Nguyễn Ngọc Hiển, Sở Tư Pháp Thi đua, khen thưởng mới
201811208301023946 Nguyễn Thu Hương Quản lý xây dựng công trình NN

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê