năm 2017

23593

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 16960

Đã giải quyết: 15020

Tháng

1

Tổng số: 11063

Kỳ trước: 6633

Đã tiếp nhận: 4430

Đã giải quyết: 4902

Xem chi tiết

Tháng

2

Tổng số: 12365

Kỳ trước: 6161

Đã tiếp nhận: 6204

Đã giải quyết: 4708

Xem chi tiết

Tháng

3

Tổng số: 13978

Kỳ trước: 7652

Đã tiếp nhận: 6326

Đã giải quyết: 5409

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
162010255100624 Đặng Thị Gái Văn phòng đăng ký
162010257101740 Đỗ Trọng Cảnh--->Khiếu Văn Hiền Văn phòng đăng ký
162010258111726 Hà Trung Hiếu Văn phòng đăng ký
1620102143083909 Đào Cao Sơn--->Đào Quốc Trị Văn phòng đăng ký
1620102144084107 Tăng Trọng Thường Văn phòng đăng ký

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê