Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1622219708035758 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Phạm Thị Nga UBND Huyện Hưng Hà 02/11/2016 05/12/2016 Thụ lý xong
2 1622219737040924 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn Thị Hóa UBND Huyện Hưng Hà 03/11/2016 06/12/2016 Thụ lý xong
3 1622219766040230 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Nguyễn THị Mỹ UBND Huyện Hưng Hà 04/11/2016 07/12/2016 Thụ lý xong
4 1622219795030217 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nguyễn Văn Đình UBND Huyện Hưng Hà 08/11/2016 21/11/2016 Thụ lý xong
5 1622219824104412 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Hoàng Minh Cẩm UBND Huyện Hưng Hà 10/11/2016 23/11/2016 Thụ lý xong
6 1622219853100008 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hoàng Thị Khuyên UBND Huyện Hưng Hà 11/11/2016 14/12/2016 Thụ lý xong
7 1622219882100646 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đinh Thị Thủy UBND Huyện Hưng Hà 14/11/2016 25/11/2016 Thụ lý xong
8 1622219913032002 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Lê Văn Thắng UBND Huyện Hưng Hà 15/11/2016 28/11/2016 Thụ lý xong
9 1622219942074751 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Phan Văn Lơ UBND Huyện Hưng Hà 17/11/2016 30/11/2016 Thụ lý xong
10 1622219972100130 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu Hoàng Quang Khiển UBND Huyện Hưng Hà 21/11/2016 22/12/2016 Thụ lý xong
11 1623131102082439 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Cao Hoài Nam UBND Huyện Kiến Xương 18/11/2016 22/11/2016 Đã trả kết quả
12 162313137021722 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Vũ Văn Long UBND Huyện Kiến Xương 09/08/2016 11/08/2016 Đã trả kết quả
13 162313169043747 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Lại Thị Hoa Nhài UBND Huyện Kiến Xương 12/10/2016 14/10/2016 Đã trả kết quả
14 16231351092903 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch pham van a UBND Huyện Kiến Xương 08/08/2016 08/08/2016 Đang thụ lý
15 16241791026041518 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho sau ngày 01/07/2014 trường hợp hiện trạng sử dụng đất phù hợp với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Đỗ NGọc Đấu UBND Huyện Quỳnh Phụ 27/12/2016 10/01/2017 Đã trả kết quả