Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1614215846081008 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI THỊ HƯƠNG Sở Tư pháp 30/12/2016 20/01/2017 Đã trả kết quả
2 161421829024648 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THANH HƯƠNG Sở Tư pháp 04/01/2016 18/01/2016 Đã trả kết quả
3 161421861091410 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐẶNG THỊ HƯƠNG Sở Tư pháp 07/01/2016 21/01/2016 Đã trả kết quả
4 161421892025655 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam QUÁCH THỊ DINH Sở Tư pháp 11/01/2016 25/01/2016 Đã trả kết quả
5 161421924090551 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN VĂN NGUYỄN Sở Tư pháp 13/01/2016 03/02/2016 Đã trả kết quả
6 161421957012252 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam HOÀNG VĂN LIÊM Sở Tư pháp 15/01/2016 05/02/2016 Đã trả kết quả
7 161421989095649 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGÔ THỊ TÂM Sở Tư pháp 18/01/2016 01/02/2016 Đã trả kết quả
8 161514112100625 Chùa Nhiễm , thôn Nhiễm, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình Chi nhánh Vettel Thái Bình Sở Thông tin và Truyền thông 07/06/2016 13/06/2016 Đã trả kết quả
9 161514146034114 Cấp giấy chứng nhận Net Anh Sơn Thôn Gia Lạc, Hồng Lý, Vũ Thư Vũ Đình Sơn Sở Thông tin và Truyền thông 24/06/2016 05/07/2016 Đã trả kết quả
10 161514178031443 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm Đức Thịnh Đinh Đức Thịnh Sở Thông tin và Truyền thông 06/07/2016 14/07/2016 Đã trả kết quả
11 161514210090800 Tên điểm: Duy Tuyền Ngô Văn Tuyền Sở Thông tin và Truyền thông 15/07/2016 25/07/2016 Đã trả kết quả
12 161514242103416 Tên điểm: Trung Dũng Nguyễn Thị Hoạt Sở Thông tin và Truyền thông 20/07/2016 28/07/2016 Đã trả kết quả
13 161514274083723 Tên điểm: Internet Phương Anh Nguyễn Thị Phương Sở Thông tin và Truyền thông 27/07/2016 04/08/2016 Đã trả kết quả
14 161514306083303 Tên điểm: Net Trung Liên Bùi Trung Liên Sở Thông tin và Truyền thông 08/08/2016 16/08/2016 Đã trả kết quả
15 161514338093735 Tên điểm: Net Việt Trần Văn Việt Sở Thông tin và Truyền thông 12/08/2016 22/08/2016 Đã trả kết quả