Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1510683091353 Phê duyệt Điều lệ Hội Nguyễn Trọng Tăng Sở Nội vụ 06/11/2015 11/12/2015 Đã trả kết quả
2 1510687104051 Phê duyệt Điều lệ Hội Hội Nước sạch Sở Nội vụ 24/12/2015 29/01/2016 Đã trả kết quả
3 15107211092357 Đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Công an tỉnh Sở Nội vụ 08/12/2015 14/12/2015 Đã trả kết quả
4 15107215101231 Các hình thức khen thưởng chuyên ngành, khen thưởng theo chính sách của tỉnh, bộ ngành, Trung ương Sở Lao động Thương binh và Xã hội Sở Nội vụ 17/12/2015 23/12/2015 Đã trả kết quả
5 15107220020801 Đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc đối tượng không phải nộp ngân sách nhà nước Hội Luật gia tỉnh Thái Bình Sở Nội vụ 23/12/2015 30/12/2015 Đã trả kết quả
6 15107222030727 Đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc đối tượng không phải nộp ngân sách nhà nước Hội Khuyến học tỉnh Sở Nội vụ 23/12/2015 30/12/2015 Đã trả kết quả
7 15107228093119 Đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc đối tượng không phải nộp ngân sách nhà nước Sở Công thương Sở Nội vụ 28/12/2015 04/01/2016 Đã trả kết quả
8 15107231024208 Các hình thức khen thưởng chuyên ngành, khen thưởng theo chính sách của tỉnh, bộ ngành, Trung ương Thanh tra tỉnh Thái Bình Sở Nội vụ 30/12/2015 07/01/2016 Đã trả kết quả
9 1510725024224 Đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể, cá nhân có thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sở Nội vụ 25/11/2015 02/12/2015 Đã trả kết quả
10 1511441032329 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Đặng Xuân Trường (Công ty Hưng Cúc) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23/11/2015 04/12/2015 Đã trả kết quả
11 1511445104836 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Phạm Thị Thanh Thủy 4 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 24/11/2015 02/12/2015 Đã trả kết quả
12 1511449033236 Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng Công ty TNHH giống cây trồng Tiền Hải Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18/12/2015 28/12/2015 Đã trả kết quả
13 15114710013818 Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. Đoàn Thị Sinh Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 08/12/2015 18/12/2015 Đã trả kết quả
14 15114713040718 Gia hạn chứng chỉ hành nghề thú y. Nguyễn Thị Hải Yến Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 10/12/2015 22/12/2015 Đã trả kết quả
15 15114718092929 Cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y. Đỗ Văn Nam Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 14/12/2015 22/12/2015 Đã trả kết quả