Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 1614213483075520 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ THỊ HUYỀN Sở Tư pháp 21/07/2016 03/08/2016 Đã trả kết quả
2 1614213515085749 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM THỊ PHƯƠNG LAN Sở Tư pháp 21/07/2016 10/08/2016 Đã trả kết quả
3 1614213547072201 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐÀM NGỌC QUANG Sở Tư pháp 25/07/2016 05/08/2016 Đã trả kết quả
4 1614213579034907 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam PHẠM ĐÌNH HOÀNG Sở Tư pháp 26/07/2016 15/08/2016 Đã trả kết quả
5 1614213610092939 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN HÙNG Sở Tư pháp 29/07/2016 18/08/2016 Đã trả kết quả
6 1614213642085434 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ MỄN Sở Tư pháp 02/08/2016 22/08/2016 Đã trả kết quả
7 1614213675023731 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐINH DUY LINH Sở Tư pháp 04/08/2016 17/08/2016 Đã trả kết quả
8 1614213707075515 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam ĐỖ THỊ HÀ Sở Tư pháp 08/08/2016 26/08/2016 Đã trả kết quả
9 1614213739040421 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam TRẦN VĂN CHẨN Sở Tư pháp 08/08/2016 26/08/2016 Đã trả kết quả
10 1614213771032920 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN KHẮC THÀNH Sở Tư pháp 09/08/2016 22/08/2016 Đã trả kết quả
11 1614213803091624 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam BÙI DUY NINH Sở Tư pháp 11/08/2016 24/08/2016 Đã trả kết quả
12 1614213834093529 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền NGUYỄ THỊ DUNG Sở Tư pháp 15/08/2016 05/09/2016 Đã trả kết quả
13 1614213867085044 Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua uỷ quyền LÊ THỊ HOÀI THU Sở Tư pháp 18/08/2016 08/09/2016 Đã trả kết quả
14 1614213899093013 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam MAI QUANG SƠN Sở Tư pháp 23/08/2016 13/09/2016 Đã trả kết quả
15 1614213931083747 Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam NGUYỄN THỊ THU Sở Tư pháp 25/08/2016 08/09/2016 Đã trả kết quả