Tra cứu hồ sơ

Thời gian tổng hợp từ ngày Đến ngày
Tiếp nhận từ ngày Đến ngày Hẹn trả từ ngày Đến ngày
Thụ lý xong từ ngày Đến ngày Nhập từ khóa
Đơn vị thụ lý Lĩnh vực
Thủ tục Trạng thái hồ sơ
  Xuất excel
STT Mã Hồ sơ Tên hồ sơ Tổ chức/công dân, địa chỉ Cơ quan giải quyết Ngày tiếp nhận Ngày hẹn trả Trạng thái
1 16221721277074449 Giải quyết chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. TRƯƠNG CÔNG TẬP UBND Huyện Hưng Hà 31/10/2016 11/11/2016 Đã trả kết quả
2 16221721306025126 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. NGUYỄN THỊ CHÍN UBND Huyện Hưng Hà 31/10/2016 02/11/2016 Đã trả kết quả
3 16221721335034531 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. HOÀNG THỊ PHỤ UBND Huyện Hưng Hà 31/10/2016 02/11/2016 Đã trả kết quả
4 16221721364102449 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. BÙI THỊ HƯNG UBND Huyện Hưng Hà 01/11/2016 14/11/2016 Đã trả kết quả
5 16221721393021804 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. NGUYỄN VĂN HUỐNG UBND Huyện Hưng Hà 08/11/2016 21/11/2016 Đã trả kết quả
6 16221721424095058 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. TRẦN THỊ SÀNG UBND Huyện Hưng Hà 14/11/2016 25/11/2016 Đã trả kết quả
7 16221721452032303 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. DƯƠNG THỊ RÉT UBND Huyện Hưng Hà 17/11/2016 30/11/2016 Đã trả kết quả
8 1622172148042304 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. Nguyễn THị Nhinh UBND Huyện Hưng Hà 25/08/2016 08/09/2016 Thụ lý xong
9 16221721510094641 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. NGUYỄN VĂN TẰNG UBND Huyện Hưng Hà 23/11/2016 06/12/2016 Đã trả kết quả
10 16221721539024941 Trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật. TRẦN VĂN TRÌNH UBND Huyện Hưng Hà 23/11/2016 06/12/2016 Đã trả kết quả
11 16221721568100420 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. NGUYỄN THỊ DÂNG UBND Huyện Hưng Hà 05/12/2016 16/12/2016 Đã trả kết quả
12 16221721597031933 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. ĐOÀN THỊ THU UBND Huyện Hưng Hà 13/12/2016 15/12/2016 Đã trả kết quả
13 16221721627084047 Giải quyết hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng. NGUYỄN THỊ MAI UBND Huyện Hưng Hà 16/12/2016 20/12/2016 Đã trả kết quả
14 16221721656035851 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. PHẠM THỊ TÍN UBND Huyện Hưng Hà 19/12/2016 30/12/2016 Đã trả kết quả
15 16221721683021859 Thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng đối tượng bảo trợ xã hội. NGUYỄN THỊ PHẺO UBND Huyện Hưng Hà 20/12/2016 03/01/2017 Đã trả kết quả