Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
106 THỦ TỤC 004: XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ VIỆC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH Tài chính 2
107 THỦ TỤC 005: XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM ĐỂ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHỤC VỤ VIỆC GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH THÁI BÌNH Tài chính 2
108 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG Môi trường 2
109 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN. Môi trường 2
110 THỦ TỤC 01: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
111 THỦ TỤC 02: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
112 THỦ TỤC 03: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI TỬ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
113 THỦ TỤC 04: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
114 THỦ TỤC 05: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KHAI SINH KẾT HỢP VỚI ĐĂNG KÝ NHẬN CHA, MẸ, CON CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
115 THỦ TỤC 06: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
116 THỦ TỤC 07: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHẤM DỨT GIÁM HỘ CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
117 THỦ TỤC 09: THỦ TỤC ĐĂNG KÝ XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC Hộ tịch 2
118 THỦ TỤC 010: THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Ở NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
119 THỦ TỤC 011: THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC LY HÔN, HUỶ VIỆC KẾT HÔN CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2
120 THỦ TỤC 012: THỦ TỤC GHI VÀO SỔ HỘ TỊCH VIỆC KHAI SINH; GIÁM HỘ; NHẬN CHA, MẸ, CON; XÁC ĐỊNH CHA, MẸ, CON; NUÔI CON NUÔI; THAY ĐỔI HỘ TỊCH; KHAI TỬ ĐÃ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT TẠI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NƯỚC NGOÀI Hộ tịch 2