Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
91 THỦ TỤC 05: BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ NGOÀI HUYỆN, TRONG TỈNH Nông nghiệp 2
92 THỦ TỤC 06: BỐ TRÍ ỔN ĐỊNH DÂN CƯ TRONG HUYỆN Nông nghiệp 2
93 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Nông nghiệp 2
94 THỦ TỤC 07: CẤP BÙ THỦY LỢI PHÍ Nông nghiệp 2
95 THỦ TỤC 08: THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN THIẾT KẾ VÀ DỰ TOÁN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Nông nghiệp 2
96 THỦ TỤC :10: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ DỰ ÁN HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT Nông nghiệp 2
97 THỦ TỤC :11: PHÊ DUYỆT DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN NGƯ, MÔ HÌNH TRONG NÔNG NGHIỆP Nông nghiệp 2
98 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN KINH TẾ TRANG TRẠI Nông nghiệp 2
99 THỦ TỤC 03: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN TRANG TRẠI Nông nghiệp 2
100 THỦ TỤC 09: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN CHUYỂN ĐỔI ĐẤT CẤY LÚA KÉM HIỆU QUẢ SANG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VÀ CHĂN NUÔI. Nông nghiệp 2
101 THỦ TỤC: 12: THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI PHỤC VỤ CHO SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP Nông nghiệp 2
102 THỦ TỤC 04: ĐĂNG KÝ XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI Nông nghiệp 2
103 THỦ TỤC 001: THẨM ĐỊNH MUA SẮM, SỬA CHỮA TÀI SẢN Tài chính 2
104 THỦ TỤC 002: THANH LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC Tài chính 2
105 THỦ TỤC 003: XỬ LÝ TÀI SẢN TỊCH THU SUNG CÔNG QUỸ NHÀ NƯỚC Tài chính 2