Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
136 THỦ TỤC 10: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ TƯ VẤN VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH (THẦM QUYỀN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN). Văn hóa TTDL 2
137 THỦ TỤC 11: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN TƯ NHÂN CÓ VỐN SÁCH BAN ĐẦU TỪ 1.000 BẢN ĐẾN DƯỚI 2.000 BẢN. Văn hóa TTDL 2
138 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM Y tế 2
139 THỦ TỤC 02: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM Y tế 2
140 THỦ TỤC 03: CẤP GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM Y tế 2
141 THỦ TỤC 1: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THUỘC THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN Xây dựng 2
142 THỦ TỤC 2: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN VÀ THẨM ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ, DỰ TOÁN XÂY DỰNG Xây dựng 2
143 THỦ TỤC 3: KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU ĐƯA CÔNG TRÌNH VÀO SỬ DỤNG Xây dựng 2
144 THỦ TỤC 4: CẤP GIẤY PHÉP QUY HOẠCH Xây dựng 2
145 THỦ TỤC 5: THẨM ĐỊNH NHIỆM VỤ VÀ DỰ TOÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Xây dựng 2
146 THỦ TỤC 6: THẨM ĐỊNH VÀ NGHIỆM THU CÔNG TÁC KHẢO SÁT LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH PHỤC VỤ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG Xây dựng 2
147 THỦ TỤC 7: THẨM ĐỊNH ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG Xây dựng 2
148 THỦ TỤC 8: THẨM ĐỊNH BẢN VẼ QUY HOẠCH TỔNG MẶT BẰNG XÂY DỰNG (ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ VÀ HỘ GIA ĐÌNH) Xây dựng 2
149 THỦ TỤC 9: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHÔNG THEO TUYẾN THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 3, CẤP 4 CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÔNG NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ) Xây dựng 2
150 THỦ TỤC 10: CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THEO TUYẾN THUỘC ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN (BAO GỒM: CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 3, CẤP 4 CỦA CÁC TỔ CHỨC KHÔNG NẰM VEN QUỐC LỘ, TỈNH LỘ) Xây dựng 2