Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
121 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (6 TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2
122 THỦ TỤC 11: KÊ KHAI NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT (10 TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2
123 THỦ TỤC 9: ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (2 TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2
124 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU VỀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỂ BÁN. Đất đai - VPĐKĐĐ 2
125 THỦ TỤC 25: CẤP PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CƠ QUAN BÁO CHÍ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN. Báo chí 2
126 THỦ TỤC 26: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Báo chí 2
127 THỦ TỤC 27: CHO PHÉP HỌP BÁO Báo chí 4
128 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 2
129 THỦ TỤC 2: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM. Xuất bản 2
130 THỦ TỤC 3: CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 2
131 THỦ TỤC 4: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM Xuất bản 2
132 THỦ TỤC 5: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN Xuất bản 2
133 THỦ TỤC 6: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN Xuất bản 2
134 THỦ TỤC 7: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ IN. Xuất bản 2
135 THỦ TỤC 8: CHUYỂN NHƯỢNG MÁY PHOTOCOPY MÀU, MÁY IN CÓ CHỨC NĂNG PHOTOCOPY MÀU. Xuất bản 2