Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
121 THỦ TỤC 7: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (5TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2
122 THỦ TỤC 8: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT DO BỊ MẤT (3 TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2
123 THỦ TỤC 9: ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (2 TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2
124 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (6 TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2
125 THỦ TỤC 11: KÊ KHAI NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỀ ĐẤT (10 TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2
126 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU VỀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỂ BÁN Đất đai - VPĐKĐĐ 2
127 THỦ TỤC 13: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU VỀ NHÀ Ở CHO NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA TỔ CHỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐỂ BÁN. Đất đai - VPĐKĐĐ 2
128 THỦ TỤC 25: CẤP PHÉP ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CƠ QUAN BÁO CHÍ CỦA CÁC ĐỊA PHƯƠNG KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN. Báo chí 3
129 THỦ TỤC 26: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Báo chí 3
130 THỦ TỤC 27: CHO PHÉP HỌP BÁO Báo chí 4
131 THỦ TỤC 36: ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH Báo chí 3
132 THỦ TỤC 37: ĐĂNG KÝ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THU TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH NƯỚC NGOÀI TRỰC TIẾP TỪ VỆ TINH Báo chí 3
133 THỦ TỤC 38: CHO PHÉP CƠ QUAN BÁO CHÍ CỬ PHÓNG VIÊN THƯỜNG TRÚ HOẠT ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Báo chí 3
134 THỦ TỤC 39: CHO PHÉP CƠ QUAN BÁO CHÍ ĐẶT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Báo chí 3
135 THỦ TỤC 40: THAY ĐỔI NỘI DUNG GHI TRONG GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Báo chí 3