Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
106 THỦ TỤC 19: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH) Bưu chính 3
107 THỦ TỤC 22: XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH Bưu chính 3
108 THỦ TỤC 20: CẤP LẠI VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC Bưu chính 3
109 THỦ TỤC 21: CẤP GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH). Bưu chính 3
110 THỦ TỤC 7: ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CHỦ TỊCH NƯỚC KHEN CHUYÊN ĐỀ, ĐỘT XUẤT, KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, TẬP THỂ, CÁ NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI. TĐKT 2
111 THỦ TỤC 5: KIỂM TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH ĐÃ XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BÁN NHÀ Ở CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở Đất đai - QLĐĐ 2
112 THỦ TỤC 2: GIAO ĐẤT (9 TH) Đất đai - QLĐĐ 2
113 THỦ TỤC 3: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (6 TH) Đất đai - QLĐĐ 2
114 THỦ TỤC 4: GIA HẠN THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT (4 TH) Đất đai - QLĐĐ 2
115 THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT (24 TH) Đất đai - QLĐĐ 2
116 THỦ TỤC 28: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Viễn thông và Internet 3
117 THỦ TỤC 29: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Viễn thông và Internet 3
118 THỦ TỤC 30: GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Viễn thông và Internet 3
119 THỦ TỤC 31: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Viễn thông và Internet 3
120 THỦ TỤC 6: ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU(10 TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2