Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
106 THỦ TỤC 7: ĐỀ NGHỊ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, CHỦ TỊCH NƯỚC KHEN CHUYÊN ĐỀ, ĐỘT XUẤT, KHEN THƯỞNG TẬP THỂ, CÁ NHÂN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI, TẬP THỂ, CÁ NHÂN NGƯỜI VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI. TĐKT 2
107 THỦ TỤC 5: KIỂM TRA HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT, NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH ĐÃ XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU KIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, BÁN NHÀ Ở CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NHÀ Ở Đất đai - QLĐĐ 2
108 THỦ TỤC 1: CHO THUÊ ĐẤT (24 TH) Đất đai - QLĐĐ 2
109 THỦ TỤC 2: GIAO ĐẤT (9 TH) Đất đai - QLĐĐ 2
110 THỦ TỤC 3: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (6 TH) Đất đai - QLĐĐ 2
111 THỦ TỤC 4: GIA HẠN THỜI HẠN SỬ DỤNG ĐẤT (4 TH) Đất đai - QLĐĐ 2
112 THỦ TỤC 23: CHẤP THUẬN CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VIỄN THÔNG THÁI BÌNH. Viễn thông và Internet 2
113 THỦ TỤC 28: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Viễn thông và Internet 3
114 THỦ TỤC 29: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Viễn thông và Internet 3
115 THỦ TỤC 30: GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Viễn thông và Internet 3
116 THỦ TỤC 31: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Viễn thông và Internet 3
117 THỦ TỤC 6: ĐĂNG KÝ VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT LẦN ĐẦU(10 TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2
118 THỦ TỤC 7: CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (5TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2
119 THỦ TỤC 8: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT DO BỊ MẤT (3 TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2
120 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG ĐẤT ĐAI, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT (6 TH) Đất đai - VPĐKĐĐ 2