Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
106 THỦ TỤC 31: ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2
107 THỦ TỤC 32: CHẤM DỨT HÀNH NGHỀ QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN Bổ trợ tư pháp 2
108 THỦ TỤC 33: THÔNG BÁO VIỆC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2
109 THỦ TỤC 34: THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH CỦA CÔNG TY HỢP DANH HOẶC THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN Bổ trợ tư pháp 2
110 THỦ TỤC 35: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CỦA QUẢN TÀI VIÊN Bổ trợ tư pháp 2
111 THỦ TỤC 36: THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ CỦA DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN. Bổ trợ tư pháp 2
112 THỦ TỤC 58: THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, CÔNG TY LUẬT NƯỚC NGOÀI. Bổ trợ tư pháp 2
113 THỦ TỤC 67: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM. Bổ trợ tư pháp 3
114 THỦ TỤC 68: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI (ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM). Bổ trợ tư pháp 3
115 THỦ TỤC 69: CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP CHO CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG (ĐỐI TƯỢNG LÀ CÔNG DÂN VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐANG CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM). Bổ trợ tư pháp 3
116 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM B, ĐIỂM C KHOẢN 1 ĐIỀU 2 THÔNG TƯ 95/2016/TT-BTC NGÀY 28/6/2016 CỦA BỘ TÀI CHÍNH - ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ ĐỘC LẬP, ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN Đăng ký Thuế 2
117 THỦ TỤC 21: ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC) Đăng ký Thuế 2
118 THỦ TỤC 22: ĐĂNG KÝ THUẾ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC CÓ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. Đăng ký Thuế 2
119 THỦ TỤC 23: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC (KỂ CẢ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC) THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ KHÔNG LÀM THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ. Đăng ký Thuế 2
120 THỦ TỤC 24: ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC KINH TẾ, TỔ CHỨC KHÁC THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ DẪN ĐẾN LÀM THAY ĐỔI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ – CƠ QUAN THUẾ NƠI NGƯỜI NỘP THUẾ CHUYỂN ĐI Đăng ký Thuế 2