Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
91 THỦ TỤC 1: CẤP PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TN Khoáng sản 2
92 THỦ TỤC 2: GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TN Khoáng sản 2
93 THỦ TỤC 3: TRẢ LẠI GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TN Khoáng sản 2
94 THỦ TỤC 4: CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN TN Khoáng sản 2
95 THỦ TỤC 5: PHÊ DUYỆT TRỮ LƯỢNG KHOÁNG SẢN TN Khoáng sản 2
96 THỦ TỤC 6: CẤP PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TN Khoáng sản 2
97 THỦ TỤC 7: GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TN Khoáng sản 2
98 THỦ TỤC 8: TRẢ LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN HOẶC TRẢ LẠI MỘT PHẦN DIỆN TÍCH KHU VỰC KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TN Khoáng sản 2
99 THỦ TỤC 13: ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN TN Khoáng sản 2
100 TT14: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TN Khoáng sản 2
101 THỦ TỤC 17: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH) Bưu chính 2
102 THỦ TỤC 18: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH KHI HẾT HẠN (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH) Bưu chính 2
103 THỦ TỤC 19: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH) Bưu chính 4
104 THỦ TỤC 22: XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH Bưu chính 2
105 THỦ TỤC 20: CẤP LẠI VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC Bưu chính 4