Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
76 THỦ TỤC 19: CẤP PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐANG KHAI THÁC TN nước 2
77 THỦ TỤC 20: GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TN nước 2
78 THỦ TỤC 21: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TN nước 2
79 THỦ TỤC 22: CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC ĐỐI VỚI CƠ SỞ XẢ NƯỚC THẢI YÊU CẦU XIN PHÉP MỚI TN nước 2
80 THỦ TỤC 23: CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP ĐANG XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TN nước 2
81 THỦ TỤC 24: GIA HẠN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TN nước 2
82 THỦ TỤC 25: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC TN nước 2
83 THỦ TỤC 26: CẤP LẠI GIẤY PHÉP TÀI NGUYÊN NƯỚC TN nước 2
84 THỦ TỤC 2: CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUY MÔ VỪA TN nước 2
85 THỦ TỤC 3: GIA HẠN GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TN nước 2
86 THỦ TỤC 12: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TN nước 2
87 THỦ TỤC 27: CẤP LẠI GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT TN nước 2
88 THỦ TỤC 1: CẤP PHÉP HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT QUY MÔ NHỎ TN nước 2
89 THỦ TỤC 8: SÁP NHẬP - HỢP NHẤT CÔNG TY LUẬT Sáp nhập - hợp nhất Công ty luật 2
90 THỦ TỤC 9: CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TN Khoáng sản 2