Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
61 THỦ TỤC 10: PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG BỔ SUNG ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC KHOÁNG SẢN Môi trường 2
62 THỦ TỤC 5: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG TN nước 2
63 THỦ TỤC 6: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG TN nước 2
64 THỦ TỤC 7: GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN TN nước 2
65 THỦ TỤC 8: ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC BIỂN TN nước 2
66 THỦ TỤC 17: CẤP PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG DƯỚI 200M3/NGÀY ĐÊM TN nước 2
67 THỦ TỤC 18: CẤP PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 200M3/NGÀY ĐÊM ĐẾN DƯỚI 3000M3/NGÀY ĐÊM TN nước 2
68 THỦ TỤC 11: GIA HẠN GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TN nước 2
69 THỦ TỤC 9: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT TN nước 2
70 THỦ TỤC 13: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CHƯA CÓ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC SỬ DỤNG TN nước 2
71 THỦ TỤC 14: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP CÔNG TRÌNH KHAI THÁC ĐANG HOẠT ĐỘNG TN nước 2
72 THỦ TỤC 15: GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT TN nước 2
73 THỦ TỤC 16: ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG GIẤY PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC MẶT TN nước 2
74 THỦ TỤC 13: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG DƯỚI 200M3/NGÀY ĐÊM TN nước 2
75 THỦ TỤC 4: CẤP PHÉP KHAI THÁC, SỬ DỤNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH CÓ LƯU LƯỢNG TỪ 200M3/NGÀY ĐÊM ĐẾN DƯỚI 3.000M3/NGÀY ĐÊM TN nước 2