Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 06: ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ HIỆU LỰC CỦA THÔNG BÁO ĐÌNH CHỈ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
32 THỦ TỤC 7: CHỨNG NHẬN LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
33 THỦ TỤC 08: CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
34 THỦ TỤC 09: CHỨNG NHẬN LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA BẢN CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
35 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN NHẬP KHẨU Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
36 THỦ TỤC 11: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
37 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
38 THỦ TỤC 13: XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
39 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
40 THỦ TỤC 15: CẤP BỔ SUNG GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
41 THỦ TỤC 16: CẤP LẠI GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ (THUỘC LOẠI 5) VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN (THUỘC LOẠI 8) BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
42 THỦ TỤC 8: SÁP NHẬP - HỢP NHẤT CÔNG TY LUẬT Sáp nhập - hợp nhất Công ty luật 2
43 THỦ TỤC 17: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH) Bưu chính 3
44 THỦ TỤC 18: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH KHI HẾT HẠN (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH) Bưu chính 3
45 THỦ TỤC 19: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH) Bưu chính 3