Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
31 THỦ TỤC 3: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH DỰA TRÊN KẾT QUẢ CHỨNG NHẬN HỢP QUY CỦA TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
32 THỦ TỤC 4: ĐĂNG KÝ CÔNG BỐ HỢP QUY ĐỐI VỚI CÁC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA, DỊCH VỤ, QUÁ TRÌNH, MÔI TRƯỜNG ĐƯỢC QUẢN LÝ BỞI CÁC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA DO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BAN HÀNH DỰA TRÊN KẾT QUẢ TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN SẢN XUẤT, KINH DOANH Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
33 THỦ TỤC 05: CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
34 THỦ TỤC 06: ĐỀ NGHỊ BÃI BỎ HIỆU LỰC CỦA THÔNG BÁO ĐÌNH CHỈ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
35 THỦ TỤC 7: CHỨNG NHẬN LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
36 THỦ TỤC 08: CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
37 THỦ TỤC 09: CHỨNG NHẬN LẠI, ĐIỀU CHỈNH NỘI DUNG CỦA BẢN CÔNG BỐ SỬ DỤNG DẤU ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
38 THỦ TỤC 10: ĐĂNG KÝ KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ ĐO LƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN ĐO, LƯỢNG CỦA HÀNG ĐÓNG GÓI SẴN NHẬP KHẨU Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
39 THỦ TỤC 11: KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
40 THỦ TỤC 12: CẤP GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG NGUY HIỂM LÀ CÁC CHẤT ÔXY HÓA, CÁC HỢP CHẤT Ô XÍT HỮU CƠ VÀ CÁC CHẤT ĂN MÒN BẰNG PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
41 THỦ TỤC 13: XÉT TẶNG GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
42 THỦ TỤC 3: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Đo đạc bản đồ 2
43 THỦ TỤC 4: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP BỔ SUNG GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ. Đo đạc bản đồ 2
44 THỦ TỤC 1: THẨM ĐỊNH BẢN VẼ TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH THỬA (KHU) ĐẤT ĐỂ THU HỒI ĐẤT HOẶC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN Đo đạc bản đồ 2
45 THỦ TỤC 2: THẨM ĐỊNH BẢN VẼ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA (KHU) ĐẤT ĐỂ THU HỒI ĐẤT HOẶC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN Đo đạc bản đồ 2