Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3376 THỦ TỤC 16: CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG A1, A2, A3, A4 Thủ tục bỏ 2
3377 THỦ TỤC 17: CẤP MỚI GIẤY CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LOẠI 1, LOẠI 2 Thủ tục bỏ 2
3378 THỦ TỤC 01: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CHO ĐỐI TƯỢNG HƯU CHỜ, BẢO LƯU THỜI GIAN CÔNG TÁC Bảo hiểm xã hội. 2
3379 THỦ TỤC 02: GIẢI QUYẾT HƯỞNG CHẾ ĐỘ TỬ TUẤT CHO ĐỐI TƯỢNG BẢO LƯU THỜI GIAN CÔNG TÁC Bảo hiểm xã hội. 2
3380 THỦ TỤC 03: GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 613/QĐ-TTG Bảo hiểm xã hội. 2
3381 THỦ TỤC 04: GIẢI QUYẾT HƯỞNG BHXH MỘT LẦN - CẤP HUYỆN Bảo hiểm xã hội. 2
3382 THỦ TỤC 05: GIẢI QUYẾT CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CHO ĐỐI TƯỢNG HƯU CHỜ, BẢO LƯU THỜI GIAN CÔNG TÁC - CẤP HUYỆN Bảo hiểm xã hội. 2
3383 THỦ TỤC 06: GIẢI QUYẾT HƯỞNG TRỢ CẤP HÀNG THÁNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 613/QĐ-TTG - CẤP HUYỆN Bảo hiểm xã hội. 2
3384 THỦ TỤC 07: CẤP LẠI, ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI CƠ QUAN BHXH TỈNH THÁI BÌNH) Bảo hiểm xã hội. 2
3385 THỦ TỤC 08: CẤP LẠI TỜ RỜI DO MẤT, HỎNG (CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI CƠ QUAN BHXH TỈNH THÁI BÌNH) Bảo hiểm xã hội. 2
3386 THỦ TỤC 09: CẤP LẠI SỔ BHXH DO MẤT, HỎNG(CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI CƠ QUAN BHXH TỈNH THÁI BÌNH) Bảo hiểm xã hội. 2
3387 THỦ TỤC 10: CẤP LẠI, ĐỔI, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TRÊN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ (CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI BHXH HUYỆN, THÀNH PHỐ) Bảo hiểm xã hội. 2
3388 THỦ TỤC 11: CẤP LẠI TỜ RỜI BHXH DO MẤT, HỎNG (CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI BHXH HUYỆN, THÀNH PHỐ) Bảo hiểm xã hội. 2
3389 THỦ TỤC 12: CẤP LẠI SỔ BHXH DO MẤT, HỎNG(CÓ DỮ LIỆU HIỆN ĐANG QUẢN LÝ TẠI BHXH HUYỆN, THÀNH PHỐ) Bảo hiểm xã hội. 2
3390 THỦ TỤC 14: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ ĐIỆN ĐẾN CẤP ÁP 0.4 KV TẠI ĐỊA PHƯƠNG Thủ tục lưu 2