Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3376 THỦ TỤC 02: CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG. Thủ tục lưu 2
3377 THỦ TỤC 03: CẤP LẠI GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG. Thủ tục lưu 2
3378 THỦ TỤC 04: ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP. Thủ tục lưu 2
3379 THỦ TỤC 01: XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG ĐA CẤP Thủ tục lưu 2
3380 THỦ TỤC 02: XÁC NHẬN THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, ĐÀO TẠO Thủ tục lưu 2
3381 THỦ TỤC 03: ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG THUỘC THẨM QUYỀN SỞ CÔNG THƯƠNG Thủ tục lưu 2
3382 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ Thủ tục lưu 2
3383 THỦ TỤC 02: CẤP LẠI GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ Thủ tục lưu 2
3384 THỦ TỤC 03: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP MUA BÁN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ Thủ tục lưu 2
3385 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP (QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/NĂM). Thủ tục lưu 2
3386 THỦ TỤC 05: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP (QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/NĂM). Thủ tục lưu 2
3387 THỦ TỤC 06: CẤP LẠI GIẤY PHÉP SẢN XUẤT RƯỢU CÔNG NGHIỆP (QUY MÔ DƯỚI 3 TRIỆU LÍT/NĂM). Thủ tục lưu 2
3388 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM. Thủ tục lưu 2
3389 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SẢN XUẤT THỰC PHẨM. Thủ tục lưu 2
3390 THỦ TỤC 03: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM DO SỞ CÔNG THƯƠNG THỰC HIỆN Thủ tục lưu 2