Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3361 THỦ TỤC 37: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3362 THỦ TỤC 38: CẤP LẠI GIẤY CHÚNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3363 THỦ TỤC 39: CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3364 THỦ TỤC 40: CẤP GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN NẠP CNG VÀO PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI. Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3365 THỦ TỤC 41: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3366 THỦ TỤC 42: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3367 THỦ TỤC 43: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM TỔNG ĐẠI LÝ KINH DOANH XĂNG DẦU THUỘC THẨM QUYỀN CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3368 THỦ TỤC 44: CẤP GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3369 THỦ TỤC 45: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3370 THỦ TỤC 46: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM ĐẠI LÝ BÁN LẺ XĂNG DẦU Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3371 THỦ TỤC 47: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CỬA HÀNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN LẺ XĂNG DẦU Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3372 THỦ TỤC 48: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3373 THỦ TỤC 49: CẤP LẠI GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN LÀM CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3374 THỦ TỤC 50: CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ Lưu thông hàng hóa trong nước 2
3375 THỦ TỤC 51: CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ Lưu thông hàng hóa trong nước 2