Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3361 THỦ TỤC 29: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Thủ tục cũ. 2
3362 THỦ TỤC 30: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KỸ SƯ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG Thủ tục cũ. 2
3363 THỦ TỤC 31: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Thủ tục cũ. 2
3364 THỦ TỤC 32: CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Thủ tục cũ. 2
3365 THỦ TỤC 33: NÂNG HẠNG CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG Thủ tục cũ. 2
3366 THỦ TỤC 6: CHẤP THUẬN KHAI THÁC TUYẾN, ĐIỀU CHỈNH TĂNG TẦN SUẤT CHẠY XE TRÊN TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH. Thủ tục bỏ 2
3367 THỦ TỤC 7: CHẤP THUẬN GIẢM TẦN SUẤT CHẠY XE TRÊN TUYẾN VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỐ ĐỊNH. Thủ tục bỏ 2
3368 THỦ TỤC 9: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ TƯỚC QUYỀN SỬ DỤNG KHÔNG THỜI HẠN Thủ tục bỏ 2
3369 THỦ TỤC 8: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ MẤT LẦN THỨ BA Thủ tục bỏ 2
3370 THỦ TỤC 7: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ MẤT LẦN THỨ HAI Thủ tục bỏ 2
3371 THỦ TỤC 6: CẤP LẠI GIẤY PHÉP LÁI XE BỊ MẤT LẦN THỨ NHẤT Thủ tục bỏ 2
3372 THỦ TỤC 16: GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TUYẾN VẬN TẢI KHÁCH ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA Thủ tục bỏ 2
3373 THỦ TỤC 1: CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE BÁNH XÍCH TỰ HÀNH TRÊN ĐƯỜNG BỘ Thủ tục bỏ 2
3374 THỦ TỤC 2: CẤP GIẤY PHÉP LƯU HÀNH XE QUÁ TẢI TRỌNG, XE QUÁ KHỔ GIỚI HẠN, XE VẬN CHUYỂN HÀNG SIÊU TRƯỜNG, SIÊU TRỌNG TRÊN ĐƯỜNG BỘ Thủ tục bỏ 2
3375 THỦ TỤC 15: CẤP MỚI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE CÁC HẠNG A1, A2, A3, A4 Thủ tục bỏ 2