Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
3361 THỦ TỤC 001: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH. Thủ tục lưu 2
3362 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG BÁN LẺ ĐIỆN ĐẾN CẤP ÁP 0.4 KV TẠI ĐỊA PHƯƠNG Thủ tục lưu 2
3363 THỦ TỤC 02: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI ĐIỆN ĐẾN CẤP ĐIỆN ÁP 35KV TẠI ĐỊA PHƯƠNG. Thủ tục lưu 2
3364 THỦ TỤC 03: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG PHÁT ĐIỆN ĐỐI VỚI CÁC NHÀ MÁY ĐIỆN CÓ QUY MÔ DƯỚI 3 MW ĐẶT TẠI ĐỊA PHƯƠNG Thủ tục lưu 2
3365 THỦ TỤC 04: CẤP GIẤY PHÉP TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35 KV ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG Thủ tục lưu 2
3366 THỦ TỤC 05: CẤP GIẤY PHÉP TƯ VẤN GIÁM SÁT THI CÔNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP CÓ CẤP ĐIỆN ÁP ĐẾN 35 KV ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI ĐỊA PHƯƠNG Thủ tục lưu 2
3367 THỦ TỤC 06: THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH KẾ - KỸ THUẬT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN Thủ tục lưu 2
3368 THỦ TỤC 07: THẨM ĐỊNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ĐIỆN Thủ tục lưu 2
3369 THỦ TỤC 08: ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOẶC THIẾT KẾ CƠ SỞ CÔNG TRÌNH ĐIỆN Thủ tục lưu 2
3370 THỦ TỤC 09: CẤP THẺ KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG Thủ tục lưu 2
3371 THỦ TỤC 10: CẤP THẺ KIỂM TRA VIÊN ĐIỆN LỰC TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT, HOẶC HỎNG THẺ Thủ tục lưu 2
3372 THỦ TỤC 11: HUẤN LUYỆN VÀ CẤP MỚI THẺ AN TOÀN ĐIỆN Thủ tục lưu 2
3373 THỦ TỤC 12: CẤP LẠI THẺ AN TOÀN ĐIỆN Thủ tục lưu 2
3374 THỦ TỤC 13: HUẤN LUYỆN VÀ CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THẺ AN TOÀN ĐIỆN Thủ tục lưu 2
3375 THỦ TỤC 01: CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN CẤP CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG. Thủ tục lưu 2