Tra cứu bộ Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
151 THỦ TỤC 3: GIA HẠN CÔNG NHẬN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH SỬ DỤNG TỪ 30% TỔNG SỐ LAO ĐỘNG TRỞ LÊN LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI". Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
152 THỦ TỤC 4: TIẾP NHẬN VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC LÀM THÊM TỪ 200 GIỜ ĐẾN 300 GIỜ/NĂM. Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
153 THỦ TỤC 5: TIẾP NHẬN THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
154 THỦ TỤC 6: XẾP HẠNG, XẾP LẠI HẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
155 THỦ TỤC 7: ĐĂNG KÝ NỘI QUY LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
156 THỦ TỤC 8: THẨM ĐỊNH HỒ SƠ VỀ DANH SÁCH LAO ĐỘNG NGHỈ VIỆC KHI CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
157 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
158 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
159 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
160 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
161 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
162 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
163 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
164 THỦ TỤC 1: ĐĂNG KÝ ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG, THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2
165 THỦ TỤC 2: ĐĂNG KÝ KHAI TRÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG Tiền lương và bảo hiểm xã hội 2