Danh sách Dịch vụ công trực tuyến

Nhập tên Dịch vụ công trực tuyến hoặc từ khóa liên quan đến Dịch vụ công trực tuyến vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây

STT Tên thủ tục Lĩnh vực Mức độ
1 THỦ TỤC 19: CẤP LẠI GIẤY PHÉP BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC (TRONG PHẠM VI NỘI TỈNH) Bưu chính 4
2 THỦ TỤC 20: CẤP LẠI VĂN BẢN XÁC NHẬN THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG BƯU CHÍNH BỊ MẤT HOẶC HƯ HỎNG KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC Bưu chính 4
3 THỦ TỤC 28: CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Viễn thông và Internet 3
4 THỦ TỤC 29: SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Viễn thông và Internet 3
5 THỦ TỤC 30: GIA HẠN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Viễn thông và Internet 3
6 THỦ TỤC 31: CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG. Viễn thông và Internet 3
7 THỦ TỤC 26: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN BẢN TIN Báo chí 3
8 THỦ TỤC 27: CHO PHÉP HỌP BÁO Báo chí 4
9 THỦ TỤC 15: CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG IN Xuất bản 3
10 THỦ TỤC 16: CẤP GIẤY PHÉP XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH Xuất bản 3
11 THỦ TỤC 3: THỦ TỤC GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI CẤP TỈNH Thanh tra 3
12 THỦ TỤC 28: CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DƯỢC ĐỐI VỚI CÔNG DÂN VIỆT NAM Dược- Mỹ phẩm 3