năm 2018

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 59930

Đã giải quyết: 57806

Tháng

7

Đã tiếp nhận: 7580

Đã giải quyết: 8402

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 7406

36% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 4253

32% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
186942056032912 Chu Minh Chính ( Đổi A1,C) Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
186943809021629 Trần THị Lương Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
186943824042151 Lại NGọc Quang Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
186943840090331 NGUYỄN VIẾT DŨNG Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
186943851104906 Nguyễn Đức Lăng Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê