năm 2018

33%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 48082

Đã giải quyết: 45966

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 8898

Đã giải quyết: 8068

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 9606

35% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4855

31% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17201021674085422 Phạm Thế Hường-Lê Xuân Phúc Văn phòng đăng ký
18142115270075949 NGUYỄN THỊ QUỲNH Bổ trợ tư pháp
18142115361040008 PHẠM THỊ THƠM Bổ trợ tư pháp
18142115390022954 HÀ QUANG DIỆU Bổ trợ tư pháp
18142115395023910 NGUYỄN HỒNG CƠ Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê