năm 2017

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 70304

Đã giải quyết: 71082

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 10891

Đã giải quyết: 10246

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 10742

38% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 5496

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17212232142093657 Trần Văn Thiệu Văn phòng đăng ký
17212232190094546 Lại Cao Lãng Văn phòng đăng ký
17212232232030436 Phạm Văn Khoát Văn phòng đăng ký
17212232271033551 Nguyễn Thị Hòa Văn phòng đăng ký
17212232335030816 Bùi Văn Kiền Văn phòng đăng ký

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê