năm 2017

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 70304

Đã giải quyết: 71082

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 10891

Đã giải quyết: 10246

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 10742

38% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 5496

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17221723647015651 Bùi Thị Nhầm Bảo trợ xã hội
17221723693042720 Trần Văn Đinh Bảo trợ xã hội
172101314020743 Công ty TNHH dệt Meina Meina BQLKCN - Lao động
17252057418095525 Phạm Duy Đông Văn phòng đăng ký
17252057677102132 Vũ Văn Biên Văn phòng đăng ký

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê