năm 2018

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 59930

Đã giải quyết: 57806

Tháng

7

Đã tiếp nhận: 7580

Đã giải quyết: 8402

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 7406

36% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 4253

32% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
18261402993092812 Nguyễn Văn Thư Văn phòng đăng ký
186941512030916 Trần Vĩnh Lõng ( Mất A1, C ) Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
186943309091214 Nguyễn Văn Tuệ Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
186943321101824 Nguyễn Tùng Lâm Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
186943334074112 Trần Ngọc Dương Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê