năm 2018

33%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 48082

Đã giải quyết: 45966

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 8898

Đã giải quyết: 8068

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 9606

35% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4855

31% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1779835022331 Công ty CP Casaro Miền Bắc Hỗ trợ đầu tư
181276395090324 Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp Tài chính ngân sách
181276416020149 Trng tâm hoạt động văn hóa thể thao Tài chính ngân sách
181313762033042 UBND xã Thanh Tân Đất đai mới
181313771025317 Công ty TNHH khám chữa bệnh Đại Dương Đất đai mới

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê