năm 2017

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 70304

Đã giải quyết: 71082

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 10891

Đã giải quyết: 10246

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 10742

38% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 5496

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17252057473023158 Trần Văn Tiệp Văn phòng đăng ký
177802316808083357 NGUYỄN HẢI YẾN Bảo hiểm xã hội.
17374195042644 Công ty cổ phần 658 Phòng cháy chữa cháy
16222191017024112 Lê Tiến Tài Văn phòng đăng ký
16222191046040515 Hà Văn Thượng Văn phòng đăng ký

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê