năm 2018

33%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 48082

Đã giải quyết: 45966

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 8898

Đã giải quyết: 8068

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 9606

35% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4855

31% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17201021678082328 Vũ Thị Huê - Vũ Văn Chiến Văn phòng đăng ký
18106818104744 Vũ Trung Kiên, Trưởng Bộ Môn Tai Mũi Họng Đại Học Y Dược Thái Bình Hội, tổ chức phi chính phủ mới
18142115318032529 BÙI THỊ DUYÊN Bổ trợ tư pháp
18142115384015314 HOÀNG VĂN THỦY Bổ trợ tư pháp
18142115392023339 NGUYỄN HỮU KHOA Bổ trợ tư pháp

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê