năm 2018

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 59930

Đã giải quyết: 57806

Tháng

7

Đã tiếp nhận: 7580

Đã giải quyết: 8402

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 7406

36% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 4253

32% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17757671043327 Công ty TNHH Kyosei Việt Nam Đầu tư Ngoài ngân sách
1823127105032258 Trần Văn Tuấn Văn phòng đăng ký
18261402262022337 Vũ Ngọc Dũng Văn phòng đăng ký
18261402416094116 Vũ Văn Duẩn Văn phòng đăng ký
186942927022834 Đặng Quốc Vương ( Mất A1) Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê