năm 2017

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 70304

Đã giải quyết: 71082

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 10891

Đã giải quyết: 10246

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 10742

38% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 5496

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
177802314003014552 Phạm Thị Lý Bảo hiểm xã hội.
162216638095405 Phạm Đình Hoàng Văn phòng đăng ký
177802316849024540 BÙI THI TRINH Bảo hiểm xã hội.
1622219312091600 Ngô Đình Sành Văn phòng đăng ký
1622219322041441 Phạm Công Dũng Văn phòng đăng ký

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê