năm 2017

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 70304

Đã giải quyết: 71082

Tháng

8

Đã tiếp nhận: 10891

Đã giải quyết: 10246

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 10742

38% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

10

Đã giải quyết: 5496

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17252057807104748 Nguyễn Văn An Văn phòng đăng ký
17388655080328 Công đoàn quỹ tín dụng nhân dân Liên Giang Đăng ký
1622219707035703 Phạm Thị Nga Văn phòng đăng ký
1622219736040839 Tô Văn Hưng Văn phòng đăng ký
1622219765040146 Hà Duy Súng+Tuyết Văn phòng đăng ký

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê