năm 2018

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 59930

Đã giải quyết: 57806

Tháng

7

Đã tiếp nhận: 7580

Đã giải quyết: 8402

Xem chi tiết

Tháng

8

Đã giải quyết: 7406

36% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

9

Đã giải quyết: 4253

32% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17757688034405 Công ty cổ phần Lam Sơn Thái Bình Đầu tư Ngoài ngân sách
1818232380081251 Nguyễn Thị Nhung Khám chữa bệnh
18261401718025328 Nguyễn Thị Gái Văn phòng đăng ký
186942927022834 Đặng Quốc Vương ( Mất A1) Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
186942937072005 LÊ THỊ THON Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê