năm 2018

33%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 48082

Đã giải quyết: 45966

Tháng

4

Đã tiếp nhận: 8898

Đã giải quyết: 8068

Xem chi tiết

Tháng

5

Đã giải quyết: 9606

35% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

6

Đã giải quyết: 4855

31% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17757477022445 Công ty TNHH Thiêm Thảo Đầu tư Ngoài ngân sách
181072420073900 Nguyễn Hồng Công, Sở Văn hóa Thi đua, khen thưởng mới
1811208253023435 BQLDANNPTNT (Nguyễn Đình Bình) Quản lý xây dựng công trình NN
1811208259075415 UBND huyện Tiền Hải (Đặng Xuân Hòa) Quản lý xây dựng công trình NN
181145185075215 HTX SXKD DVNN Quang Hưng Bảo vệ thực vật

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê