năm 2017

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 87893

Đã giải quyết: 88901

Tháng

10

Đã tiếp nhận: 9559

Đã giải quyết: 9415

Xem chi tiết

Tháng

11

Đã giải quyết: 9426

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 3393

40% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
16757350104159 Công ty CP thương mại Thành Đạt Đầu tư Ngoài ngân sách
16757375015129 Ngân hàng TMCP thương mại Việt Nam Đầu tư Ngoài ngân sách
171072297023354 Vương Văn Dũng, Biên Phòng Tỉnh Thi đua khen thưởng
171072299082803 Phạm Thị Thu Huyền, Cục Thống Kê Tỉnh Thi đua khen thưởng
171072301075427 Nguyễn Hồng Công Thi đua khen thưởng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê