năm 2017

41%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 87893

Đã giải quyết: 88901

Tháng

10

Đã tiếp nhận: 9559

Đã giải quyết: 9415

Xem chi tiết

Tháng

11

Đã giải quyết: 9426

43% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

12

Đã giải quyết: 3393

40% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết