năm 2018

33%

Đúng hạn

Đã tiếp nhận: 13517

Đã giải quyết: 14168

Tháng

12

Đã tiếp nhận: 8226

Đã giải quyết: 8119

Xem chi tiết

Tháng

1

Đã giải quyết: 10165

30% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết

Tháng

2

Đã giải quyết: 3997

41% Hồ sơ đúng hạn

Xem chi tiết