TẤT CẢ

24760

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 19559

Đã giải quyết: 19442

Tháng

1

Tổng số: 15637

Kỳ trước: 5201

Đã tiếp nhận: 10436

Đã giải quyết: 10177

Xem chi tiết

Tháng

2

Tổng số: 9982

Kỳ trước: 5455

Đã tiếp nhận: 4527

Đã giải quyết: 5143

Xem chi tiết

Tháng

3

Tổng số: 9429

Kỳ trước: 4833

Đã tiếp nhận: 4596

Đã giải quyết: 4116

Xem chi tiết