TẤT CẢ

94449

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 87893

Đã giải quyết: 88901

Tháng

10

Tổng số: 14650

Kỳ trước: 5091

Đã tiếp nhận: 9559

Đã giải quyết: 9415

Xem chi tiết

Tháng

11

Tổng số: 14595

Kỳ trước: 5228

Đã tiếp nhận: 9367

Đã giải quyết: 9426

Xem chi tiết

Tháng

12

Tổng số: 8874

Kỳ trước: 5163

Đã tiếp nhận: 3711

Đã giải quyết: 3393

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
16757350104159 Công ty CP thương mại Thành Đạt Đầu tư Ngoài ngân sách
16757375015129 Ngân hàng TMCP thương mại Việt Nam Đầu tư Ngoài ngân sách
171072297023354 Vương Văn Dũng, Biên Phòng Tỉnh Thi đua khen thưởng
171072299082803 Phạm Thị Thu Huyền, Cục Thống Kê Tỉnh Thi đua khen thưởng
171072301075427 Nguyễn Hồng Công Thi đua khen thưởng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê