năm 2016

63685

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 62116

Đã giải quyết: 58194

Tháng

10

Tổng số: 12734

Kỳ trước: 4398

Đã tiếp nhận: 8336

Đã giải quyết: 7055

Xem chi tiết

Tháng

11

Tổng số: 13537

Kỳ trước: 5665

Đã tiếp nhận: 7872

Đã giải quyết: 7823

Xem chi tiết

Tháng

12

Tổng số: 6125

Kỳ trước: 5705

Đã tiếp nhận: 420

Đã giải quyết: 708

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1611208100085802 UBND huyện Tiền hải Quản lý xây dựng công trình NN
1611208101022931 Ban QLDA NN Quản lý xây dựng công trình NN
1611208102100321 Công ty KTCTTL Nam TB Quản lý xây dựng công trình NN
1611208105020946 UBND huyện Đông Hưng Quản lý xây dựng công trình NN
161120886020015 Ban QLDA ĐTXD NNPTNT Quản lý xây dựng công trình NN

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê