năm 2016

38213

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 36631

Đã giải quyết: 35797

Tháng

6

Tổng số: 7713

Kỳ trước: 2430

Đã tiếp nhận: 5283

Đã giải quyết: 5336

Xem chi tiết

Tháng

7

Tổng số: 7467

Kỳ trước: 2368

Đã tiếp nhận: 5099

Đã giải quyết: 5174

Xem chi tiết

Tháng

8

Tổng số: 7384

Kỳ trước: 2290

Đã tiếp nhận: 5094

Đã giải quyết: 4991

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1575759090920 Công ty TNHH dệt may Trường Sơn Thịnh Đầu tư Ngoài ngân sách
161148214091405 Nguyễn Thế Lộc (04 phiếu) Quản lý chất lượng
161148215015441 Phan Thanh Mạnh (05 phiếu) Quản lý chất lượng
161148216094256 Phan Thanh Mạnh (05 phiếu) Quản lý chất lượng
161148217023851 Tạ Duy Thái (06 phiếu) Quản lý chất lượng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê