năm 2017

30106

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 23492

Đã giải quyết: 21112

Tháng

2

Tổng số: 12353

Kỳ trước: 6139

Đã tiếp nhận: 6214

Đã giải quyết: 4729

Xem chi tiết

Tháng

3

Tổng số: 14973

Kỳ trước: 7620

Đã tiếp nhận: 7353

Đã giải quyết: 6307

Xem chi tiết

Tháng

4

Tổng số: 14151

Kỳ trước: 8661

Đã tiếp nhận: 5490

Đã giải quyết: 5164

Xem chi tiết