năm 2016

46208

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 44627

Đã giải quyết: 42812

Tháng

8

Tổng số: 8974

Kỳ trước: 2288

Đã tiếp nhận: 6686

Đã giải quyết: 5824

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 9553

Kỳ trước: 3147

Đã tiếp nhận: 6406

Đã giải quyết: 6181

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 3327

Kỳ trước: 3327

Đã tiếp nhận: 0

Đã giải quyết: 0

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1575736032646 Công ty TNHH Chế biến lâm sản Vấn Dương Đầu tư Ngoài ngân sách
161120863040918 Ban A Quản lý xây dựng công trình NN
161120874095649 Công ty KTCTTL Bắc Quản lý xây dựng công trình NN
161148227110724 Công ty CP XNL Nông sản thực phẩm Quản lý chất lượng
161148229072921 Nguyễn Minh Tuấn (05 phiếu) Quản lý chất lượng

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê