năm 2017

51733

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 45172

Đã giải quyết: 44110

Tháng

5

Tổng số: 15879

Kỳ trước: 8919

Đã tiếp nhận: 6960

Đã giải quyết: 5862

Xem chi tiết

Tháng

6

Tổng số: 17201

Kỳ trước: 10016

Đã tiếp nhận: 7185

Đã giải quyết: 9987

Xem chi tiết

Tháng

7

Tổng số: 14303

Kỳ trước: 7211

Đã tiếp nhận: 7092

Đã giải quyết: 6688

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
171072269041129 Phạm Xuân Luyện , Bộ Chỉ Huy Quân Sự Tỉnh Thi đua khen thưởng
171072270100451 Nguyễn Quyết, Công An Tỉnh Thi đua khen thưởng
171072271040540 Phạm Thị Lan, Phòng Giaó Dục Thành Phố Thi đua khen thưởng
1711208149043820 UBND huyện Tiền Hải (Trần Văn Chiến) Quản lý xây dựng công trình NN
1711208150030909 UBND Tiền Hải (Đỗ Mạnh Toàn) Quản lý xây dựng công trình NN

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê