năm 2017

9859

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 3189

Đã giải quyết: 3484

Tháng

11

Tổng số: 14111

Kỳ trước: 5661

Đã tiếp nhận: 8450

Đã giải quyết: 7826

Xem chi tiết

Tháng

12

Tổng số: 14896

Kỳ trước: 6280

Đã tiếp nhận: 8616

Đã giải quyết: 8207

Xem chi tiết

Tháng

1

Tổng số: 9857

Kỳ trước: 6670

Đã tiếp nhận: 3187

Đã giải quyết: 3484

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
1611208118081756 Công ty KTCTTL Nam TB Quản lý xây dựng công trình NN
1611208119032612 Công ty KTCTTL Bắc TB Quản lý xây dựng công trình NN
1611208120085011 Công ty KTCTTL Bắc TB Quản lý xây dựng công trình NN
1611208121083110 Công ty KTCTTL Bắc TB Quản lý xây dựng công trình NN
16115146013126 Công ty KTCTTL Nam TB Thủy lợi

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê