TẤT CẢ

72535

Hồ sơ

Đã tiếp nhận: 67412

Đã giải quyết: 65250

Tháng

8

Tổng số: 13585

Kỳ trước: 5671

Đã tiếp nhận: 7914

Đã giải quyết: 7404

Xem chi tiết

Tháng

9

Tổng số: 13045

Kỳ trước: 6181

Đã tiếp nhận: 6864

Đã giải quyết: 6264

Xem chi tiết

Tháng

10

Tổng số: 12710

Kỳ trước: 6769

Đã tiếp nhận: 5941

Đã giải quyết: 5447

Xem chi tiết

Hồ sơ đã có kết quả

Mã hồ sơ Họ Tên Lĩnh vực
17201021671033020 Hoàng yển - Hoàng Diểm Văn phòng đăng ký
181313723084838 Công ty TNHH chế biến Lâm Sản Vấn Dương Đất đai - QLĐĐ
186943027022517 Tô Xuân Đảm Đào tạo, Cấp đổi CCCM (Đường bộ)
18757822031333 Công ty TNHH công nghệ số Vinaditek Đầu tư Ngoài ngân sách
20181313865024558 Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Chi nhánh huyện Hưng Hà Đất đai mới

Xem chi tiết >>

Số liệu thống kê

Số liệu thống kê